• Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove
  Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove
  Non hai comentarios en Axuda da Consellería de Política Social – Programa Iniciativa Xove

  iniciativaxove13-14-59-18.admin.conselleria_politica_social_direccion_xeral_de_xuventude_2016

   

   

   

   

   

  A Consellería de Política Social, a través do Programa de Iniciativa Xove, ven de concedernos unha axuda económica para o desenvolvemento do Proxecto de Ocio e Expresión Corporal. Deste xeito usuarios/as da entidade participaron en diferentes actividades de ocio na contorna counitaria e, por outra banda, presentaron a nova obra de teatro “Arrugas” baseada na obra de Paco Roca.

  Ler máis
 • Abierto el plazo de inscripción para el Encontro 2017 Down Galicia
  Non hai comentarios en Abierto el plazo de inscripción para el Encontro 2017 Down Galicia

  Encontro

  ¡YA LLEGA UN NUEVO ENCUENTRO DE DOWN GALICIA!

  Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo para formar parte de este espacio de encuentro para personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, familias y profesionales. El evento tendrá lugar el 21 de octubre en Santiago.

  Más información: http://bit.ly/2gxronq

  Guia-participante ENCONTRO DG

   

  Ler máis
 • Proxecto “CAMIÑANDO” subvencionado pola Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado)
  Proxecto “CAMIÑANDO” subvencionado pola Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado)
  Non hai comentarios en Proxecto “CAMIÑANDO” subvencionado pola Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado)

  Con fondos da Consellería de Política Social, a Dirección Xeral de Xuventude, Perticipación e Voluntariado concedeunos unha subvención para desenvolver o proxecto “CAMIÑANDO” neste ano 2017.

  A través deste proxecto proporciónanse os apoios necesarios para que as persoas participantes cheguen a dispor das habilidades necesarias para aproveitar o seu tempo de ocio e lecer da forma máis autónoma posible, fomentando ó mesmo tempo a inclusión social e o uso dos servizos ordinarios da comunidade na que viven. Ademais contamos coa actividade de expresión corporal na que se desenvolven as habilidades sociais e persoais como contido transversal, que favorecerán as relacións interpersoais necesarias para o ocio. Finalmente tamén se favorece a inclusión educativa dos rapaces e rapazas coa Síndrome de Down, facendo os apoios necesarios nos ámbitos da logopedia, da aprendizaxe de lectoescritura e cálculo e da atonomía entre outros.

  Ler máis
 • Proxecto de adquisición de equipamento para o servizo de promoción da autonomía persoal
  Proxecto de adquisición de equipamento para o servizo de promoción da autonomía persoal
  Non hai comentarios en Proxecto de adquisición de equipamento para o servizo de promoción da autonomía persoal

  Nome do proxecto: Proxecto de adquisición de equipamento para o servizo de promoción da autonomía persoal

  Contía da achega: 600 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto está dirixido a usuarios/as con idades comprendidas entre os 0 e 21 anos e basease na adquisición de materiais destinados  o proxecto “Psicomotricidade para nenos e nenas coa Síndrome de Down”. Este proxecto aplicarase en dous dos programas que forman parte do Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da entidade: O programa de Atención Temperá e o Programa de Apoio Personalizado. O primeiro deles vai encamiñado a realizar unha valoración do neno/a e a establecer unha serie de accións para estimular e compensar os aprendizaxes das distintas área, facilitando un maior desenvolvemento persoal e unha mellor inclusión. No programa de Apoio Personalizado traballarase fundamentalmente no reforzo dos aprendizaxes instrumentais básicos xunto  cun progresivo desenvolvemento do razoamento lóxico e a constante mellora da autoestima, prestando especial atención o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal.

  Obxectivo xeral do proxecto: O obxectivo xeral deste proxecto é mellorar a calidade de vida dos usuarios/as do proxecto de psicomotricidade, a través da adquisición de materiais para o mesmo.

  Ler máis
 • Proxecto de emprego con apoio
  Proxecto de emprego con apoio
  Non hai comentarios en Proxecto de emprego con apoio

   

   

  Nome do proxecto: Proxecto de emprego con apoio

  Contía da achega: 2.551,10 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto busca articular unha serie de medidas que contemplen accións de atención constante, individualizada e especializada dirixidas a aqueles colectivos con especiais dificultades de inserción. Neste colectivo destacan especialmente as persoas con discapacidade intelectual, considerado coma un dos colectivos con maior risco de exclusión social e laboral. Deste xeito, a fin de favorecer a participación no mercado de traballo das persoas con discapacidade, así como facilitarlle a formación e información que precisen, a entidade decide desenvolver un Servizo de Emprego con Apoio.

  Obxectivos xerais do proxecto:

  • Orientar e informar os/as clientes/as sobre o seu perfil profesional e a conveniencia, se é o caso, de modificalo para acceder a ofertas laborais establecendo o seu Plan Personalizado de Inserción.
  • Potenciar a colaboración e implicación da familia do/a usuario/a en todos os procesos esenciais do servizo de emprego con apoio.
  • Por á disposición do/a cliente/a un sistema estruturado de apoio e acompañamento que lle guíe no proceso de inserción socio-laboral.
  • Concienciar aos/as empresarios/as e conseguir ofertas laborais axustadas ó perfil dos/das usuarios/as.

   

  C. Economia Empre e Indus

   

   

  Ler máis
 • Obradoiro de Xénero
  Obradoiro de Xénero
  Non hai comentarios en Obradoiro de Xénero

   

   

  Nome do proxecto: Obradoiro de Xénero

  Contía da achega: 2.764,70 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto irá destinado a 27 usuarios/as da entidade e constará de diversos obradoiros que xirarán entorno a temática de xénero así como o fomento da igualdade entre homes e mulleres. Entendendo por isto a participación activa e equilibrada de ambos sexos en tódalas áreas da vida pública e privada, prestando especial atención a dobre condición que da orixe a actitudes discriminatorias: ser muller e ter unha discapacidade. Deste xeito, realizarase un “obradoiro de autoestima”, outro “obradoiro das emocións” e por último o obradoiro sobre “A relación con un mesmo”. Neles buscarase, entre outros aspectos, ampliar o coñecemento sobre si mesmos, a aceptación das propias limitacións, coñecer as diferentes emocións positivas e negativas, identificar as nosas características máis positivas ou non avergoñarse dos nosos aspectos máis negativos.

  Obxectivos do proxecto:

  • Fomentar e apoiar a participación activa das mulleres en tódolos ámbitos sociais.
  • Tomar conciencia da imaxe que temos sobre nos mesmos.
  • Fomentar a Igualdade de Xénero entre homes e mulleres.
  • Coñecer a realidade e os tipos de violencia de xénero.
  • Sensibilizar a os/as usuarios/as sobre unha educación entre iguais.

   

  logo depu

  Ler máis
 • Aula de formación para o programa de Vida Adulta
  Aula de formación para o programa de Vida Adulta
  Non hai comentarios en Aula de formación para o programa de Vida Adulta

   

   

  Nome do proxecto: Aula de formación para o programa de Vida Adulta.

  Contía da achega: 2.550 €

  Breve descrición do proxecto: Este programa baséase na adquisición de novos materiais aproveitando o máximo os espazos dispoñibles, adquirindo elementos que sexan móbiles e permitan unha maior funcionalidade. Mellorándose ademais a calidade dos materiais empregados, tanto estruturais (mesas e cadeiras) como tecnolóxicos, pois é unha condición relevante para a mellora da calidade do programa. Prestarase especial atención as características concretas do proceso de ensinanza – aprendizaxe das persoas con Síndrome de Down, facendo fincapé tanto na ruta visual como na vía principal de aprendizaxe.

  Obxectivo xeral do proxecto: Este proxecto ten como principal finalidade a mellora da dotación da aula destinada a dito programa, tanto a nivel estrutural como tecnolóxico.

  Fundación-Romanillos-logo

  Ler máis
 • Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Non hai comentarios en Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down

  a

  a

  Nome do proxecto: Psicomotricidade de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

  Contía da achega: 1.000 €

  Breve descrición do proxecto: O proxecto desenvolvese en dous dos programas que forman parte do Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da entidade: O Programa de Atención Temperá e o Programa de Apoio Personalizado. O primeiro deles vai dirixido a nenos e nenas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual de 0 a 6 anos. No Programa de Apoio Personaliza
  do trabállase fundamentalmente o reforzo das aprendizaxes instrumentais básicas xunto co progresivo desenvolvemento de razoamentos lóxicos e a constante mellora da autoestima, prestando especial atención o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal.

  Obxectivo xeral do proxecto: A finalidade principal deste proxecto é a mellora do equipamento da nosa entidade co fin de traballar en pro da autonomía e a adquisición de habilidades psicomotrices dos nenos/as e xoves.

   

  Print

  Print

  Ler máis
 • Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019
  Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019
  Non hai comentarios en Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019

  a

  Nome do proxecto: Atención integral a menores e adolescentes coa Síndrome de Down 2016/2019 (prorrogado ata 2019).

  Contía da achega: 58.058,40 €

  Breve descrición do proxecto: Este proxecto vai dirixido a persoas coa Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual onde se traballarán liñas de actuación como o Desenvolvemento da Autonomía, o apoio educativo e desenvolvemento lingüístico, a coordinación con centros educativos e a sensibilización. Na primeira destas liñas de actuación preténdese abordar o proceso de maduración e crecemento das persoas con discapacidade e enlazar coa área de vida adulta. No referente o apoio educativo e o desenvolvemento lingüístico tratase de dar resposta a necesidade de apoio os procesos de escolarización e complementar os aprendizaxes escolares básicos e de desenvolver e mellorar a linguaxe oral das persoas con Síndrome de Down e/ou outra discapacidade intelectual. Por último, no referente a sensibilización actuarase tanto no entorno inmediato dos nenos/as e chicos/as así como na sociedade en xeral ofrecendo sesións de sensibilización nos colexios e institutos tanto a compañeiros/as como a profesionais participando en programas de formación de los/las profesores/as.

  Obxectivo xeral do proxecto: O obxectivo xeral perseguido con este proxecto basease en que os nenos e nenas coa Síndrome de Down estean incluídos no seu entorno, en todos os ámbitos e que sexan o mais independentes posible.

  Educo-Spanish

  Ler máis
 • Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down
  Non hai comentarios en Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down

   

  Nome do proxecto: Inclusión educativa de nenos e nenas coa Síndrome de Down.

  Contía da achega: 6.000,00 €

  Breve descrición do proxecto: Este é un programa da Asociación Down Pontevedra “Xuntos”, dirixido a os/ás seus/súas usuarios/as menores, cuxa finalidade é que estes/as acaden un maior nivel educativo e de inclusión social a través da realización de actividades sociais e educativas.

  Para levar a cabo este proxecto cóntase cun equipo multidisciplinar de profesionais que traballaran de xeito coordinado entre eles/as e en contacto directo e continuo tanto coas familias como cos colexios. A maiores, serán empregados todos aqueles recursos da comunidade que consideremos de interese para o desenvolvemento integral e a inclusión social das persoas usuarias.

  Obxectivo xeral do proxecto: Acadar un maior nivel educativo e de inclusión social dos nenos/as coa Síndrome de Down a través da realización de actividades sociais e educativas.

   

  logo depu

  Ler máis

DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR