Áreas de traballo

Down Pontevedra “Xuntos” ofrece distrintos programas organizados en torno ao noso Servizo de Promoción da Autonomía Persoal, SEPAP

SEPAP

USUARIOS
Atendemos a persoas coa Síndrome de Down e discapacidade intelectual, dende o nacemento ata a vellez.
Tamén atendemos ás súas familias e apoioamos ás escolas, empresas e contorna xeral para acadar unha inclusión social real.

METODOLOXÍA
Entendemos o noso traballo dende unha perspectiva sistémica, poñendo o enfoque de intervención non só no usuario/a, senón tamén na súa familia e na contorna sociocomunitaria. Realizamos o noso traballo de xeito activo, participativo e cooperativo.
Utilizamos os recursos da nosa comunidade, seguindo o criterio de normalidade.

PROGRAMAS

Área TransversalÁrea de Atención TemperáÁrea de Inclusión EducativaÁrea de Emprego e FormaciónÁrea de Vida Adulta e IndependenteÁrea Complementaria

Familias
O programa de atención a familias nace para dar resposta e orientar aos familiares en todos aqueles aspectos que poidan mellorar a calidade de vida do seu sistema familiar, favorecendo o desenvolvemento.

É importante ter en conta que as familias son o principal axente socializador e polo tanto xogan un papel fundamental na educación da persoa con discapacidade.

Sensibilización
O programa de Sensibilización difunde e sensibiliza acerca das capacidades das persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual, dada a escasa conciencia e respecto ás diferenzas que ten a sociedade de hoxe en día.

A finalidade é sensibilizar á comunidade para que tome maior conciencia do seu papel na inclusión das persoas con discapacidade, en prol dunha sociedade máis igualitaria/mellor.

Está destinado os/as nenos/as coa Síndrome de Down ou outra discapacidade intelectual de 0 a 3 anos e nenos/as de 3 a 6 anos que non estean incluídos no sistema educativo.

Os primeiros anos da vida son moi importantes no desenvolvemento, dada a enorme plasticidade do sistema nervioso.  Por iso a importancia da atención temperá, na que se fai unha valoración do desenvolvemento do neno e establécense unha serie de accións para estimular e compensar as aprendizaxes das distintas áreas, e así poida acadar un mellor desenvolvemento persoal e unha mellor inclusión.

Estas accións van dirixidas ao neno, a familia e a contorna (escolas infantís, coidadores…).

Programa de apoio personalizado

Defendemos unha escola que atenda á diversidade sen rexeitar a ninguén e na que nenos e nenas aprendan cos seus e dos seus iguais. Unha escola na que o alumnado teña unha activa participación no seu proceso de aprendizaxe, desenvolvendo ao máximo as súas potencialidades.

Préstase especial atención ao desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal, tanto na escola como na casa e na sociedade, participando cos apoios que precise en todas as actividades para acadar a maior independencia.

O apoio educativo pretende dar resposta ao usuario/a, á familia e ao centro educativo co fin de favorecer a súa inclusión educativa. A finalidade é desenvolver as capacidades dos usuarios/as, proporcionando os apoios precisos para compensar as dificultades nas aprendizaxes. Trabállase a adquisición de aprendizaxes instrumentais básicas, como son a lectura, a escritura e o cálculo, así como o desenvolvemento das habilidades cognitivas.

A logopedia traballa o desenvolvemento da linguaxe nos nenos/as coa Síndrome de Down ou outra discapacidade intelectual, xa que é importante para a relación co entorno e tamén para as demais aprendizaxes. Preténdese en primeiro lugar favorecer a comunicación, e despois mellorar a súa linguaxe, utilizando todos os apoios necesarios, e no caso de ter especiais dificultades nesta área utilizaremos métodos aumentativos de comunicación.

Preténdese que a persoa acade a maior autonomía posible, previndo a dependencia, mediante a prestación dos apoios imprescindibles e creando aquelas oportunidades necesarias para que poidan formar parte da comunidade, seguindo sempre criterios de normalidade.

A finalidade é traballar a adquisición e mellora das habilidades nas áreas de:

  • Autonomía persoal e social
  • Autonomía urbana e na comunidade
  • Autonomía doméstica
Programa de coordinación cos centros

Atendendo ao dereito á educación en igualdade de oportunidades que teñen os nen@s e adolescentes, consideramos a inclusión no sistema educativo ordinario como a opción máis axeitada para o desenvolvemento das persoas coa Síndrome de Down.

A finalidade é promover e facilitar a inclusión escolar dos alumnos coa síndrome de Down e de todos os alumnos con discapacidade intelectual no sistema educativo ordinario. E para conseguilo mantemos unha colaboración directa e estreita cos centros para conxuntamente conseguir mellorar a súa inclusión.

No propósito de dinamizar experiencias educativas de calidade promovemos metodoloxías inclusivas. A metodoloxía da Aprendizaxe Cooperativa valora positivamente a diferenza, a diversidade e facilita a participación de tod@s, posibilitando que aprendan xuntos alumn@s diferentes.

Mellorar a educación é facela inclusiva.

Programa de emprego con apoio ECA

O emprego con apoio permítelle ás persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual adquirir as destrezas, habilidades e coñecementos que demande o seu posto de traballo.

Utilizamos a “metodoloxía de emprego con apoio”, entendendo como tal un sistema de emprego integrado na comunidade dentro das empresas normalizadas, para persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual, mediante a provisión dos apoios necesarios dentro e fóra do lugar de traballo.

Existen dúas figuras fundamentais neste proxecto:

  • O Prospector/a laboral: Fai unha análise do mercado laboral da zona, contacta coas empresas e lles presenta o programa de emprego con apoio co obxectivo de acadar unha contratación, prestando especial atención á idoneidade do posto de traballo co perfil profesional.
  • O Preparador/a laboral: é a persoa que acompañará ó novo traballador/a durante o seu proceso de formación, será o encargado/a da mediación nas relacións cos seus compañeiros/as e superiores, e de que desenvolva as tarefas de forma progresiva ata acadar o grado de autonomía necesario.

Máis información sobre o Programa de Emprego con Apoio

Programa de inclusión laboral

A finalidade deste programa é formar ás persoas coa Síndrome de Down e discapacidade intelectual, nas habilidades socio-laborais que lles permitan acceder a un posto de traballo no mercado laboral ordinario, e/ou mellorar as súas condicións e destrezas para o desenvolvemento das tarefas no mesmo. Tamén se fomenta o aproveitamento dos recursos ordinarios da comunidade para complementar a formación que se fai na asociación.

Programa de envellecemento activo

As persoas coa Síndrome de Down aumentaron a súa esperanza de vida grazas ós avances en todos os ámbitos da saúde. É por isto que na Federación Down Galicia creouse a Comisión de Envellecemento da que formamos parte, co fin de organizar novos programas que acompañen ás persoas no seu proceso de envellecemento, favorecendo que este sexa o mais activo e satisfactorio posible.

Programa de inclusión social

A inclusión social é fundamental para o desenvolvemento e benestar de calquera persoa. Ademais a participación na sociedade favorece a autonomía, previndo situacións de dependencia.

A finalidade do programa é dotar dos apoios necesarios ás persoas usuarias do programa para a súa inclusión social activa, mediante o traballo nas áreas de habilidades instrumentais básicas, autonomía e desenvolvemento persoal.

Expresión corporal

A expresión corporal é unha actividade que desenvolve a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e a comunicación. É unha linguaxe por medio da cal a persoa pode sentirse, coñecerse e manifestarse.

A finalidade é favorecer as capacidades e mellorar as habilidades de expresión e comunicación a través do corpo, así como reforzar a autoestima, socialización e a inclusión.

Programa de ocio

O ocio é parte do noso desenvolvemento persoal, o seu goce permítenos relacionarnos social e persoalmente e ter a oportunidade de afianzar as nosas expectativas de vida. Mediante o ocio temos a oportunidade de implicarnos socialmente, desenvolver habilidades de autonomía, emocionais, culturais e intelectuais.

A finalidade principal é favorecer a participación das persoas coa Síndrome de Down e/ou outras discapacidades intelectuais nas actividades de ocio, como medio de desenvolvemento persoal e orientadas ao goce do tempo libre.


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top