Aviso Legal

CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB DE XUNTOS ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (DOWN PONTEVEDRA)

 1. Condicións legais. Aceptación das mesmas

Estas condicións xerais (en diante, as “Condicións Xerais”) regulan o uso do servizo de portal de Internet que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) presta de forma gratuíta aos usuarios de Internet.

O acceso a e/ou a utilización de certos servizos e contidos ofrecidos ao Usuario en e/ou a través do portal atópase sometida a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as Condicións Xerais (en diante, as “Condicións Particulares”). Con anterioridade ao acceso e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos, por tanto, o Usuario ha de ler con atención tamén as correspondentes Condicións Particulares. O acceso a e/ou a utilización dos devanditos servizos e contidos expresa a enteira e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada por Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) no momento en que se produza devandito acceso e/ou utilización.

 1. Obxecto

A través do Portal, Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) facilita ao Usuario o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición do mesmo.

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración do Portal, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os Servizos e as condicións requiridas para acceder e/ou utilizar o Portal e os Servizos.

 1. Condicións de acceso e utilización do Portal

Xeneralidades

Todos os contidos deste Portal, entre outros os textos (incluíndo todos os informes, datos, comentarios, disertacións, exposicións, notas e reproducións), gráficos, logos, iconas, imaxes, arquivos de calquera tipo e software (en diante, os “Contidos”) son de propiedade exclusiva de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra), ou de terceiras persoas que autorizaron a súa publicación e/ou utilización nesta Web. As melloras e/ou modificacións dos contidos publicados no Portal son tamén de propiedade exclusiva de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra). Ofrecemos os contidos como un servizo ao Usuario, debendo ser utilizados cos fins para os cales foron creados e postos á súa disposición. A publicación de contidos xerados por terceiros é e será debidamente atribuída a quen din ser os seus autores, os que serán únicos e exclusivos responsables do seu contido.

Carácter gratuíto do acceso e utilización do Portal

A prestación do servizo de Portal por parte de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) ten carácter gratuíto para o Usuario e non esixe a previa subscrición ou rexistro do Usuario.

Obrigación de facer un uso correcto do Portal e os Servizos

O Usuario comprométese a utilizar o Portal e os Servizos de maneira conforme coa lei, co disposto nestas Condicións Xerais, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e obrígase a absterse de utilizar o Portal e os Servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Portal e os Servizos ou impedir a normal utilización ou goce do Portal e dos Servizos por parte dos Usuarios.

Medios para a obtención de Contidos

O Usuario deberá absterse de obter, e mesmo de tentar obter, informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de Contidos accesibles a través do Portal ou dos Servizos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron a este efecto nas páxinas web en que se atopen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet con este propósito sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización do Portal, dos Servizos e/ou dos Contidos.

Uso correcto dos Contidos

O Usuario obrígase a usar os Contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de a) utilizar os Contidos de forma, con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública; b) reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido; c) suprimir, eludir ou manipular ou violar, por calquera medio, os dereitos intelectuais e/ou industriais e demais datos identificativos dos dereitos de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais, marcas de auga ou calquera mecanismo de información que puider conter os contidos; d) empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal ou dos Servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera outro modo dita información.

Introdución de hiperenlaces para acceder ás páxinas web do Portal e aos Servizos

O Usuario e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e calquera das páxinas web do Portal ou dos Servizos (en diante, o “Hiperenlace”) deberán cumprir as condicións seguintes: a) o Hiperenlace unicamente permitirá o acceso ás páxinas web do Portal e aos Servizos, pero non poderá reproducilos de ningún xeito; b) só poderán efectuarse hiperenlaces respecto da páxina principal do Portal, salvo autorización expresa e escrita de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) para facelo respecto doutras páxinas web do Portal ou os Servizos; c) non se creará un ou un border environment sobre as páxinas web do Portal e os Servizos; d) non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do Portal e os Servizos e, en particular, non se declarará nin dará a entender que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) autorizou o Hiperenlace ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web na que se establece o Hiperenlace; e) excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo Hiperenlace, a páxina web na que se estableza o Hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra); f) a páxina web na que se estableza o Hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos que violen calquera dereitos de terceiros. O establecemento do Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) dos seus contidos ou servizos alí ofrecidos postos a disposición do público.

Responsabilidade por danos e prexuízos

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) non se responsabiliza polos danos de calquera natureza que puidese sufrir o Usuario con motivo do acceso e/ou da utilización dos Contidos publicados no Portal.

Aínda cando os Contidos foron preparados coa mira posta na excelencia, ao incorporar información fornecida por terceiros, de ningunha maneira responsabilizámonos pola absoluta veracidade, exactitude ou confiabilidade dos mesmos.

A reprodución de obras e imaxes dentro do Portal realízase con fins meramente informativos e/ou ilustrativos. Salvo onde se expresa especificamente, os dereitos de propiedade intelectual dos mesmos pertencen aos seus autores. A reprodución parcial das obras e imaxes dentro do Portal realízase con propósitos educativos e de difusión cultural, encadrándose dentro das prácticas do “uso xusto” establecidas nos tratados internacionais sobre dereitos de autor.

A información relativa a exhibición de películas cinematográficas, obras de teatro, concursos, exposicións, recitais, mostras e calquera outro tipo de evento publicada no Portal foi obtida dos seus respectivos organizadores. Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) de ningunha maneira participa na oferta ou provisión dos mesmos nin actúa por mandato, en comisión ou en representación dos mencionados terceiros. Tampouco nos responsabilizamos nin responderemos os danos e prexuízos, sexan estes actuais ou eventuais, materiais ou morais, directos ou indirectos, que sufriren os Usuarios e que derivasen da relación que os mesmos establecesen con terceiros cuxos eventos fosen publicados no Portal.

O Usuario responderá os danos e prexuízos de toda natureza que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) poida sufrir como consecuencia de incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido polas Condicións Xerais.

 1. Utilización do Portal, dos servizos e dos contidos baixo a exclusiva responsabilidade do usuario

O Usuario é consciente de, e acepta voluntariamente, que o uso do Portal, dos Servizos e de calquera dos Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 1. Denegación e retirada do acceso ao Portal e/ou aos servizos

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Portal e/ou aos Servizos, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, por iniciativa propia ou a instancia dun terceiro, a aqueles Usuarios que incumpran estas Condicións Xerais ou as Condicións Particulares que resulten de aplicación.

 1. Duración e terminación

A prestación do servizo de Portal e dos demais servizos ten unha duración indefinida. Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra), no entanto, está facultado para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a prestación do servizo de Portal e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares.

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE XUNTOS ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN (DOWN PONTEVEDRA)

 1. Condiciones legales – Aceptación de las mismas

Estas condiciones generales (en adelante, las “Condiciones Generales”) regulan el uso del servicio de portal de Internet que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) presta de forma gratuita a los usuarios de Internet.

El acceso a y/o la utilización de ciertos servicios y contenidos ofrecidos al Usuario en y/o a través del portal se encuentra sometida a ciertas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las Condiciones Generales (en adelante, las “Condiciones Particulares”). Con anterioridad al acceso y/o la utilización de dichos servicios y contenidos, por tanto, el Usuario ha de leer con atención también las correspondientes Condiciones Particulares. El acceso a y/o la utilización de dichos servicios y contenidos expresa la entera e incondicional aceptación de las Condiciones Particulares en la versión publicada por Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) en el momento en que se produzca dicho acceso y/o utilización.

 1. Objeto

A través del Portal, Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) facilita al Usuario el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos puestos a disposición del mismo.

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y configuración del Portal, así como también se reserva el derecho a modificar o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, los Servicios y las condiciones requeridas para acceder y/o utilizar el Portal y los Servicios.

 1. Condiciones de acceso y utilización del Portal

Generalidades

Todos los contenidos de este Portal, entre otros los textos (incluyendo todos los informes, datos, comentarios, disertaciones, exposiciones, notas y reproducciones), gráficos, logos, íconos, imágenes, archivos de cualquier tipo y software (en adelante, los “Contenidos”) son de propiedad exclusiva de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra), o de terceras personas que han autorizado su publicación y/o utilización en esta Web. Las mejoras y/o modificaciones de los contenidos publicados en el Portal son también de propiedad exclusiva de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra). Ofrecemos los contenidos como un servicio al Usuario, debiendo ser utilizados con los fines para los cuales fueron creados y puestos a su disposición. La publicación de contenidos generados por terceros es y será debidamente atribuída a quienes dicen ser sus autores, los que serán únicos y exclusivos responsables de su contenido.

Carácter gratuito del acceso y utilización del Portal

La prestación del servicio de Portal por parte de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) tiene carácter gratuito para el Usuario y no exige la previa suscripción o registro del Usuario.

Obligación de hacer un uso correcto del Portal y los Servicios

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de manera conforme con la ley, con lo dispuesto en estas Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y se obliga a abstenerse de utilizar el Portal y los Servicios con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Portal y los Servicios o impedir la normal utilización o disfrute del Portal y de los Servicios por parte de los Usuarios.

Medios para la obtención de Contenidos

El Usuario deberá abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener, informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de Contenidos accesibles a través del Portal o de los Servicios empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas web en que se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet con este propósito siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del Portal, de los Servicios y/o de los Contenidos.

Uso correcto de los Contenidos

El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o copiar, distribuír, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o manipular o violar, por cualquier medio, los derechos intelectuales y/o industriales y demás datos identificativos de los derechos de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales, marcas de agua o cualquier mecanismo de información que pudiere contener los contenidos; (d) emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del Portal o de los Servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier otro modo dicha información.

Introducción de hiperenlaces para acceder a las páginas web del Portal y a los Servicios

El Usuario y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y cualesquiera de las páginas web del Portal o de los Servicios (en adelante, el “Hiperenlace”) deberán cumplir las condiciones siguientes: (a) el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a las páginas web del Portal y a los Servicios, pero no podrá reproducirlos de ninguna forma; (b) sólo podrán efectuarse hiperenlaces respecto de la página principal del Portal, salvo autorización expresa y escrita de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) para hacerlo respecto de otras páginas web del Portal o los Servicios; (c) no se creará un browser o un border environment sobre las páginas web del Portal y los Servicios; (d) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre las páginas web del Portal y los Servicios y, en particular, no se declarará ni dará a entender que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el Hiperenlace; (e) excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra); (f) la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos que violen cualesquiera derechos de terceros. El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) de sus contenidos o servicios allí ofrecidos puestos a disposición del público.

Responsabilidad por daños y perjuicios

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) no se responsabiliza por los daños de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el Usuario con motivo del acceso y/o de la utilización de los Contenidos publicados en el Portal.

Aún cuando los Contenidos han sido preparados con la mira puesta en la excelencia, al incorporar información suministrada por terceros, de ninguna manera nos responsabilizamos por la absoluta veracidad, exactitud o confiabilidad de los mismos.

La reproducción de obras e imágenes dentro del Portal se realiza con fines meramente informativos e/o ilustrativos. Salvo donde se expresa específicamente, los derechos de propiedad intelectual de los mismos pertenecen a sus autores. La reproducción parcial de las obras e imágenes dentro del Portal se realiza con propósitos educativos y de difusión cultural, encuadrándose dentro de las prácticas del “uso justo” establecidas en los tratados internacionales sobre derechos de autor.

La infomación relativa a exhibición de películas cinematográficas, obras de teatro, concursos, exposiciones, recitales, muestras y cualquier otro tipo de evento publicada en el Portal ha sido obtenida de sus respectivos organizadores. Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) de ninguna manera participa en la oferta o provisión de los mismos ni actúa por mandato, en comisión o en representación de los mencionados terceros. Tampoco nos responsabilizamos ni responderemos por los daños y perjuicios, sean estos actuales o eventuales, materiales o morales, directos o indirectos, que sufrieren los Usuarios y que derivaran de la relación que los mismos entablaran con terceros cuyos eventos hayan sido publicados en el Portal.

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) pueda sufrir como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las Condiciones Generales.

 1. Utilización del Portal, de los servicios y de los contenidos bajo la exclusiva responsabilidad del usuario

El Usuario es conciente de, y acepta voluntariamente, que el uso del Portal, de los Servicios y de cualesquiera de los Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

 1. Denegación y retirada del acceso al Portal y/o a los servicios

Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra) se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, por iniciativa propia o a instancia de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que resulten de aplicación.

 1. Duración y terminación

La prestación del servicio de Portal y de los demás servicios tiene una duración indefinida. Xuntos Asociación Síndrome de Down (Down Pontevedra), no obstante, está facultado para dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio de Portal y/o de cualesquiera de los servicios, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares.


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top