Transparencia

Apoio educativo 2

Exercicio 2023

Canle ética ou de denuncias.

 A Asociación Down Pontevedra Xuntos conta cunha Canle ética ou de Denuncias como unha maneira de promover a transparencia e a ética, e que permita identificar condutas irregulares na asociación e polo ben de mellorar nas nosas prácticas.

Esta canle para o envío de denuncias está ao dispor de todos os grupos de interese: persoas empregadas e voluntarias de Down Pontevedra Xuntos, doantes colaboradores, provedores etc.

 

Down Pontevedra Xuntos pon a súa disposición un formulario de contacto para recoller as denuncias que queiran formular, cuxo acceso está ao pé desta páxina.
Tal e como recolle a Política da Canle de Comunicación e Denuncias, a comunicación poderase realizar de maneira anónima. Garantirase o dereito á intimidade e a confidencialidade dos datos persoais incluídos na denuncia.

As persoas intervenientes en calquera actuación do procedemento de denuncia e investigación da mesma, asumen a obrigación de gardar secreto sobre calquera información á que tivesen acceso en virtude da súa participación, sexa cal for, no proceso.
A vulneración do disposto no presente apartado poderá ser gravemente sancionada.

 

A Canle de Denuncias está exclusivamente dirixido a recoller denuncias sobre condutas irregulares en Down Pontevedra Xuntos. Enviar unha denuncia implica manifestar o estado ilegal, irregular ou inconveniente de calquera acción levada a cabo por Down Pontevedra Xuntos.

Esta canle NON está dirixida a recoller denuncias relativas a condutas irregulares doutras entidades ou no marco da actividade doutras entidades sexan empresas, organizacións non lucrativas ou calquera outro tipo de organización, sexa cal for a súa relación con Down Pontevedra Xuntos. No seu caso, estas denuncias deberán dirixirse ás canles de denuncia das entidades correspondentes.
Tampouco está dirixido a recoller suxestións, comentarios ou consultas sobre a actividade da Down Pontevedra Xuntos, para as cales existe un buzón na asociación na Rúa do Gorgullón 41 36003 Pontevedra.

Toda denuncia recibida será analizada e tramitada de acordo o establecido na Política da Canle de Comunicación e Denuncias de Down Pontevedra Xuntos.
Para iso, pode pórse en contacto a través do noso correo xuntos@downxuntos.org, poñendo no asunto:  “canle ética ou de denuncias”.


DOWN ESPAÑADOWN GALICIA
 
Proxecto cofinanciado por:   

AENOR   IQ NET

 

Back to Top